Nike Mercurial Veloci

Do you want to buy nike soccer/football cleats?

Do you want to buy soccer/football shirts?

Nike Mercurial Veloci is official match ball of Copa America 2007

Nike Mercurial Veloci is name of official match ball of Copa America 2007 in Venezuela.